Εκτύπωση

Χαρακτηριστικά του Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιόλαδου

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε τα χαρακτηριστικά του Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιόλαδου.

Χαρακτηριστικά του Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιόλαδου Περιεκτικότητα
σε Λιπαρά Οξέα
Σύνθεση σε Στερόλες
    Όριο     Όριο     Όριο
Οξύτητα % Μ 0,8 Μυριστικό % Μ 0,05 Χοληστερόλη % Μ 0,5
Αριθμός Υπεροξιδίων meg02/kg M 20,0 Λινολενικό   Μ 1,0 Βρασικαστερόλη   Μ 0,1
Κηροί meg/kgr M 250 Αραχιδικό   Μ 0,6 Καμπεστερόλη   Μ 4,0
Στιγμασταδιένια ppm M 0,15 Εικοσενοικό   Μ 0,4 Στιγμαστερόλη Καμπες.   <
DECN42 --- M 0,2 Βεχενικό   Μ 0,2 Β-σιτοστερόλη   >93,0
K232 M 2,50 Λιγνοκηρικό   Μ 0,2 Δ 7 –στιγμαστερόλη   Μ 0,5
K270 M 0,22 Trans C18:1   M 0,05 Σύνολο Στερόλες mg/kgr   M 1000
ΔΚ Μ 0,01 Trans C18:2 + Trans C18:3   M 0,05 Ερυθροδιόλη+ουβαόλη   Μ 4,5